Skip to main content

研究中心-2

名稱 經度 緯度 關卡
1 . 生態教育館, 120.88523900 23.91876000 打卡+照片+問題
2 . 蓮華池地標, 120.88449400 23.91850200 打卡+照片+問題
3 . 天氣觀測站, 120.88528400 23.91817400 打卡+照片+問題
4 . 創作, 120.88462000 23.91858000 打卡+照片+問題
5 . 五種樹皮, 120.88341400 23.91898300 打卡+照片+問題
6 . 水面快艇, 120.88269000 23.91877700 打卡+照片
7 . 廁所, 120.88283500 23.91896400 打卡
8 . 木屋教室, 120.88313100 23.91912500 打卡+照片+問題
9 . 巨竹林2,, 120.88671500 23.92205700 打卡+照片+問題
10 . 木頭生態工法, 120.88395900 23.91935300 打卡+照片
11 . 菱形奴草, 120.88194100 23.91913600 打卡+照片+問題
12 . 下水吧, 120.88008900 23.91843800 打卡+照片
13 . 美人翹臀, 120.88156500 23.91878800 打卡+照片
14 . 三代木, 120.88214600 23.91898400 打卡+照片
15 . 量水堰, 120.88027200 23.91848800 打卡+照片